您现在的位置是:主页 > 家庭早教 >

农村俗语“子不言父过,女不道母奸”是什么意思?有何道理?

2021-05-11 15:10:32 作者: hnsptjy.cn

农村俗语“子不言父过,女不道母奸。"这句俗语说的意思,作为儿子不要在外人面前谈论父亲的过失,作为女儿不要在外人面前谈论母亲的奸诈、奸巧或自私的事情。

这句话体现封建社会的三纲五常、孝道文化和君子的为人处世。三纲即君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。五常即仁义礼智信。为人子女对父母尽心奉养并顺从即为孝。孔子曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”其中大人包括上级、父母、长辈、有道德学问的人。

无论对于父亲的过失,还是母亲的奸诈、奸巧或自私的事情,作为子女也不是不闻不问、听之任之,而是要选择方式方法,善意提醒。正如《三字经》中讲的:“亲有过,谏使更。怡吾色,柔吾声。谏不入,悦复谏。号泣随,挞无怨。”就是说父母有过失,子女劝其改正,和颜悦色,柔声细语。父母不听其劝告,子女也要再次和颜悦色劝告。就算哭喊着劝告,被父母打骂也无怨无悔。

这句农村俗语,无论过去现在还是将来,对于家庭和睦,对于父母身心健康,对于子女为人处世,还是有一定的积极作用。

弟子规全文带拼音水滴石穿

zǒng xù

总叙

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn

弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

泛爱众 而亲仁 有余力 则学文

rù zé xiào

入则孝

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng

父母教 须敬听 父母责 须顺承

dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng

冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定

chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

出必告 反必面 居有常 业无变

shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏

wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤

qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲所好 力为具 亲所恶 谨为去

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū

身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤

qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng

亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声

jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn

谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨

qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng

亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床

sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué

丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝

sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生

chū zé tì

出则弟

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中

cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯

huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

或饮食 或坐走 长者先 幼者后

zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào

长呼人 即代叫 人不在 已即到

chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能

lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立

qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑下马 乘下车 过犹待 百步余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐

zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí

尊长前 声要低 低不闻 却非宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí

进必趋 退必迟 问起对 视勿移

shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事诸父 如事父 事诸兄 如事兄

jǐn

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家

duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对饮食 勿拣择 食适可 勿过则

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑

bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬

wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì

勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀

huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱

zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén

执虚器 如执盈 入虚室 如有人

shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略

dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn

斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问

jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng

将入门 问孰存 将上堂 声必扬

rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng

人问谁 对以名 吾与我 不分明

yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu

用人物 须明求 倘不问 即为偷

jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

借人物 及时还 后有急 借不难

xìn

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn

彼说长 此说短 不关己 莫闲管

jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见人恶 即内省 有则改 无加警

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚

wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què

闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲

wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è

无心非 名为错 有心非 名为恶

guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

fàn ài zhòng

泛爱众

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài

凡是人 皆须爱 天同覆 地同载

xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo

行高者 名自高 人所重 非貌高

cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà

才大者 望自大 人所服 非言大

yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī

己有能 勿自私 人所能 勿轻訾

wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn

勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新

rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo

人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰

rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō

人有短 切莫揭 人有私 切莫说

dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn

道人善 即是善 人知之 愈思勉

yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī

善相劝 德皆建 过不规 道两亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将加人 先问己 己不欲 即速已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng

恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长

dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽

shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势服人 心不然 理服人 方无言

qīn rén

亲仁

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同是人 类不齐 流俗众 仁者希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚

néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能亲仁 无限好 德日进 过日少

bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不亲仁 无限害 小人进 百事坏

yú lì xué wén

余力学文

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不力行 但学文 长浮华 成何人

dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

但力行 不学文 任己见 昧理真

dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

读书法 有三到 心眼口 信皆要

fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起

kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng

宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通

xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì

心有疑 随札记 就人问 求确义

fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng

房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正

mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病

liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù

列典籍 有定处 读看毕 还原处

suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之

fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì

非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志

wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致

Tags: 号泣随挞无怨怎么读音

启蒙教育